จดหมายเปิดผนึก โดยสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ ฉบับที่ 2

จดหมายเปิดผนึก

โดยสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ ฉบับที่ 2


จดหมายเปิดผนึกโดยสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ ฉบับที่ 2

วันพฤหัสบดีที่  11   มกราคม   2550

เรื่อง ขอเสนอแนวทางในการดำเนินงานสื่อภาคประชาชน
เรียน รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
แม่ทัพภาคที่ 3
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยเครือข่ายวิทยุชุมชนจาวล้านนา ซึ่งเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนของภาคประชาชน ที่จัดตั้งโดยชุมชน มีฐานชุมชนรองรับ ดำเนินการโดยระบบอาสาสมัคร และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองและธุรกิจ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำรงไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน เพื่อความสามัคคีของคนในชาติ และเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน
เครือข่ายวิทยุชุมชนจาวล้านนา ซึ่งเป็นตัวแทนของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ  จึงขอเสนอแนวทางในการดำเนินงานสื่อภาคประชาชนมาเพื่อพิจารณา ดังนี้

 1.    ให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน   โดยสนับสนุนให้มีการบัญญัติกฎหมายที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ       เพื่อสานต่อเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2540
2.  ยุติการควบคุมและแทรกแซงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อกระแสหลักและ สื่อภาคประชาชน  เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3.  ควรระงับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)ไปก่อน จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
4. ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)  การวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับวิทยุชุมชน   ควรดำเนินการโดยคณะกรรมการพหุภาคีชั่วคราว ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนนักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่ได้รับการสรรหา และยอมรับจากทุกฝ่าย โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการพหุภาคีดังกล่าว ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง เปิดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. สนับสนุนวิทยุชุมชนที่ยึดหลักปรัชญาของวิทยุชุมชน โดยไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงทางธุรกิจและการเมือง  ตามกฎหมายมาตรา 26 ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2543  ด้วยการสำรวจสถานะ และแยกประเภทวิทยุชุมชนออกจากวิทยุเชิงพาณิชย์  ตลอดทั้งเผยแพร่แนวคิดปรัชญาวิทยุชุมชนที่ถูกต้องแก่สังคม

ทั้งนี้     เครือข่ายวิทยุชุมชนจาวล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการ ตลอดจนองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในครั้งนี้  จะพิจารณาข้อเสนอของภาคประชาชนดังกล่าวข้างต้น  ไปใช้ในการดำเนินงานสื่อภาคประชาชนอย่างจริงจัง   เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่สงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
เครือข่ายวิทยุชุมชนจาวล้านนา*
เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ

* (เครือข่ายวิทยุชุมชนจาวล้านนา  ประกอบด้วย
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนหางดง           จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนดอยหลังถ้ำ
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนสันป่าตอง           จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนลุ่มน้ำวาง       จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเมืองเชียงใหม่
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนลุ่มน้ำปิง       จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนวัดบ้านโป่ง
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนล้านนา          จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อคนชุมชนบ้านแม่ฮัก)

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
77/1  ม.5  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ / โทรสาร (053) 810-779