ขอเชิญมาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน !(4 ก.พ.- 4 มี.ค.2550)

เรียนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เคารพ

เวทีประชาธิปไตยประชาชนทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ขอเชิญมาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน !
โดยจะจัดเวทีรับฟังและพิจารณาข้อเสนอจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 7 ครั้งในเดือน กุมภาพันธ์ 2550 ดังรายละเอียดในข้างล่างนี้

กติกาสำคัญ
ผู้ที่จะนำเสนอสาระหรือข้อความในร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชนทุกคน
จะต้องเขียนหรือพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวลงในแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย
(หนึ่งมาตราหรือหนึ่งประเด็นต่อหนึ่งหน้า) แล้วยื่นต่อผู้จัดก่อนหรือ
ระหว่างการเปิดเวทีแต่ละครั้ง จึงจะให้นำเสนอ
ผู้ที่อีเมล์ข้อเสนอกลับมาล่วงหน้าจะได้โอกาสนำเสนอในลำดับแรกๆ

ดังนั้นจึงขอเชิญท่านมาร่วมเวทีแรกเรื่อง “รัฐธรรมนูญและรัฐสวัสดิการ”
อาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 9.30-15.30น.
ที่สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวช้าง

ตารางกิจกรรมเวทีประชาธิปไตยประชาชน 4 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2550

สถานที่:สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน (สนค.) โทร. 02 214 6000-9  อาคารใหม่  ชั้น 2  ห้องประชุม 4  (มีที่จอดรถและลิฟท์ถึงห้องประชุม)  ตั้งอยู่เชิงสะพานหัวช้าง ถนนพญาไท (ฝั่งราชเทวีและฝั่งเดียวกับโรงแรมเอเซีย) เดิน 2-5 นาทีจาก สถานีบีทีเอส ราชเทวี (หากขับรถจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อเลยสี่แยกราชเทวีแล้ว ให้กลับรถใต้สะพานหัวช้างแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสนค.ทันที ถ้ามาจากแยกปทุมวัน ข้ามสะพานหัวช้างแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสนค.ทันที)

อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์
09.00 – 12.30       ข้อเสนอสำหรับร่างรัฐธรรมนูญภาคประขาชนในเรื่อง รัฐสวัสดิการ: สุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การเลี้ยงดูบุตร ประกันสังคม ฯลฯ
13.30                       แถลงข่าว
13.45 – 15.30       รับฟังข้อเสนอ (ต่อ)

พุธ  7 กุมภาพันธ์
09.00 – 12.30      ข้อเสนอสำหรับร่างรัฐธรรมนูญภาคประขาชนในเรื่อง ระบบการปกครอง:   พรรคการเมือง   รัฐสภา
                               ระบบการเลือกตั้ง  รัฐบาล คณะรัฐมนตรี  องค์กรอิสระ  ระบบการปกครองท้องถิ่น  การกระจายอำนาจ
13.30                     แถลงข่าว
13.45 – 15.30      รับฟังข้อเสนอ (ต่อ)

อาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์
09.00 – 12.30      ข้อเสนอสำหรับร่างรัฐธรรมนูญภาคประขาชนในเรื่อง  เสรีภาพทางการเมือง: เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เสรีภาพในการตั้งสหภาพแรงงาน พรรคการเมือง และกลุ่มพลังรูปแบบอื่น   เสรีภาพในการชุมนุม 
เสรีภาพสื่อ
พื้นที่ของสื่อสาธารณะสื่อภาคประชาชนและสื่อชุมชน  เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
13.30                     แถลงข่าว
13.45 – 15.30     รับฟังข้อเสนอ (ต่อ)

พฤหัส 15  กุมภาพันธ์
09.00 – 12.30       ข้อเสนอสำหรับร่างรัฐธรรมนูญภาคประขาชนในเรื่อง  การเมืองภาคประชาชน: การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเสนอและกลั่นกรองกฎหมาย การตรวจสอบอำนาจรัฐ  การตรวจสอบและเสนอนโยบาย
  การลงประชามติ
องค์กร-สภาภาคประชาชน การรับรองสถานภาพขององค์กรภาคประชาชน
13.30                       แถลงข่าว
13.45 – 15.30       รับฟังข้อเสนอ (ต่อ)

พุธ  21 กุมภาพันธ์
09.00 – 12.30      ข้อเสนอสำหรับร่างรัฐธรรมนูญภาคประขาชนในเรื่อง  สิทธิและสถานภาพบุคคล: สิทธิทางสถานภาพ ความหลากหลาย  เอกลักษณ์
ความเท่าเทียม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิด้าน สัญชาติ ชาติพันธุ์  วัฒนธรรมศาสนา เพศ และ วัย
                               สิทธิของกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ผู้พิการ ผู้ลี้ภัย นักโทษ ผู้หญิง เด็ก เยาวชน ชุมชนชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
13.30                     แถลงข่าว
13.45 – 15.30     รับฟังข้อเสนอ (ต่อ)

อาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์
09.00 – 12.30       ข้อเสนอสำหรับร่างรัฐธรรมนูญภาคประขาชนในเรื่อง  สิทธิชุมชน:  สิทธิด้านวัฒนธรรมชุมชน สิทธิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม การปฏิรูปที่ดิน สิทธิด้านองค์กรชุมชน สภาชุมชนท้องถิ่น และการปกครองตนเอง
สิทธิในการตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่น
13.30                      แถลงข่าว
13.45 – 15.30       รับฟังข้อเสนอ (ต่อ)

พุธ  28 กุมภาพันธ์
09.00 – 12.30       ข้อเสนอสำหรับร่างรัฐธรรมนูญภาคประขาชนในเรื่อง  ประเด็นอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ครอบคลุม:  กระบวนการยุติธรรม
นโยบายพลังงานและ สิ่งแวดล้อม   ประเทศไทยกับโลกาภิวัฒน์   เป็นต้น
13.30                      แถลงข่าว
13.45 – 15.30       รับฟังข้อเสนอ (ต่อ)

 ++++++++++++++++++++

แบบฟอรม์เสนอสาระหรือข้อความสำหรับบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
(เป็นการการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระหรือข้อความในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ข้าพเจ้า ________________________________  อาชีพ/ตำแหน่ง/สังกัด  ___________________________________
จังหวัด ____________
o เสนอในฐานะส่วนตัว o เสนอในนามของ(เครือข่าย/องค์กร) _____________________________________________________________
โทรศัพท์/โทรสารติดต่อ __________________________________________________ อีเมล์ _________________________________ สาระหรือข้อความที่เสนอลำดับที่ _____  เกี่ยวกับเรื่อง __________________________________________________________
สาระหรือข้อความที่เสนอ: ______________________________________________________________________________
เหตุผลประกอบ : ___________________________________________________________________________________
เป็นประเด็นในหมวดที่ _______ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่ง    o น่าจะแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในมาตรา___________
o น่าจะเพิ่มเป็นมาตราใหม่เรียงต่อจากมาตรา ______
ลงลายมือชื่อ ____________________  วันที่ ____________

 ++++++++++++++++++++

เวทีประชาธิปไตยประชาชน (วปช.)
แม้ว่าเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที่เป็นผู้แทนผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มต่างๆ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม) ได้มีข้อเรียกร้องมากมายในเรื่องการปฏิรูปสังคมและการเมืองมาตลอด แต่เมื่อถึงวาระที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ขบวนการภาคประชาชนมักถูกละเลยและตกรถไฟไป การร่างรัฐธรรมนูญกลับกลายเป็นหน้าที่ของผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจร่วมกับ “ผู้เชี่ยวชาญ” ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สนใจหรือเข้าใจความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ผลที่ได้มาคือรัฐธรรมนูญและระบบการปกครองประเทศที่ไม่เอื้อต่อความอยู่ดีกินดีและสิทธิของประชาชนกลุ่มต่างๆ และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาสังคม แต่กลับเอื้ออำนวยต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคนส่วนน้อยที่ได้เปรียบในสังคมอยู่แล้ว ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว ภายใต้การกำกับของคณะทหารที่ยึดอำนาจรัฐ  และเช่นเคย เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที่แทนผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม มีผู้แทนเพียงไม่กี่คนในสภาร่างรัฐธรรมนูญของรัฐ  จึงมีบทบาทโดยตรงน้อยมากในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ดังนั้นความหวังของขบวนการภาคประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปสังคมและการเมืองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดสาระของรัฐธรรมนูญใหม่ จึงอยู่ที่การรวมพลังกันสร้างกระแสทางสังคมที่กดดันให้ผู้ที่ได้รับหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชน และปัจจุบันเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนต่างๆได้รวมตัวกันในหลากหลายรูปแบบเพื่อผลักดันวะระการปฏิรูปสังคมและการเมืองของภาคประชาชน รวมทั้งประเด็นของภาคประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ

เวทีประชาธิปไตยประชาชนคืออะไร ?
เวทีประชาธิปไตยประชาชนเป็นความพยายามที่จะรวบรวมและเชื่อมโยงประเด็นการปฏิรูปสังคมและการเมืองรวมทั้งประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญของเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบายและการปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการสร้างกระแสทางสังคมผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ  
เวทีประชาธิปไตยประชาชนจะไม่เข้าไปก้าวก่ายกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะเป็นเวทีภาคประชาชนอีกเวทีหนึ่งที่พร้อมที่จะร่วมมือและประสานงานกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทุกส่วนอย่างเสมอภาค

โครงสร้างของเวทีประชาธิปไตยประชาชน
เวทีประชาธิปไตยประชาชนเปิดกว้างให้องค์กรภาคประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมทุกด้าน
เวทีประชาธิปไตยประชาชนมีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยผู้แทนองค์กรและเครือข่ายต่อไปนี้

องคกร์พันธมิตร
กลุ่มเพื่อนประชาชน
เครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ
ขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง
เครือข่ายเอดส์
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.  อพช)
เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ(คปส.)
พรรคแนวร่วมภาคประชาชน
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)
มูลนิธิชุมชนไท
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส)
เครือข่ายคนพิการ
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม
เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
สำนักข่าวอิศรา
เครือข่ายแรงงานย่านรังสิต
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เครือข่ายเยาวชน
มูลนิธิสื่อภาคประชาชน
เครือข่ายศิลปิน
ผู้แทนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

เวทีประชาธิปไตยประชาชนมีคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานซึ่งปัจจุบันมี จอน อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้ประสานงาน และมีทีมงานประกอบด้วย นิมิตร์ เทียนอุดม (ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์)   เพ็ญวดี แสงจันทร์ (ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป)   กรรณิกา  ควรขจร (ผู้อำนวยการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม)  เรวดี ประเสริฐเจริญสุข (ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน –  กป.อพช.)   สุรีรัตน์ ตรีมรรคา สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อนุสรณ์ ไชยพาน (เจ้าหน้าที่ กป.อพช)  และเจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร อีกหลายคน

กิจกรรมที่วางแผนไว้ในช่วงต้นปี ๒๕๕๐
๑.      เปิดเว็บไซท์ “ไทยพูด”  www.thaipood.com เพื่อรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปสังคม-การเมืองและข้อเสนอการร่างรัฐธรรมนูญจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเสนอและแสดงความคิดเห็นด้วย

๒.      จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ ๗ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เพื่อรวบรวมข้อเสนอขององค์กรภาคประชาชนในด้านเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน เพื่อรณรงค์ต่อสังคมและให้สังคมได้เปรียบเทียบกับร่างรัฐธรรมนูญของรัฐ (ร่างรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนอาจมีได้หลายร่าง หรือมีทางเลือกที่ต่างกันในบางประเด็น เพื่อสะท้อนความคิดที่หลากหลายในหมู่ภาคประชาชน)

๓.      ผลิตภาพยนต์สารคดีสั้นเพื่อแจกจ่ายเป็นวีซีดี/ดีวีดี และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

๔.      ติดตาม ตรวจสอบ การร่างรัฐธรรมนูญของ สสร. และรวบรวมความเห็นจากภาคประชาชน

๕.      แถลงข่าว รณรงค์ ชุมนุมประท้วง ตามสถานการณ์ 

จอน อึ๊งภากรณ์
ผู้ประสานงาน